LUBOMYR MELNYK

28.01.
HAMBURG (DE)
Lubomyr Melnyk
29.01.
HANNOVER (DE)
Lubomyr Melnyk
30.01.
VIENNA (AT)
Lubomyr Melnyk
31.01.
INNSBRUCK (AT)
Lubomyr Melnyk
28.03.
NANTES (FR)
Lubomyr Melnyk