LUBOMYR MELNYK

24.02.
COPENHAGEN (DK)
Lubomyr Melnyk
25.02.
AARHUS (DK)
Lubomyr Melnyk
12.03.
GATESHEAD (UK)
Lubomyr Melnyk
13.03.
COLCHESTER (UK)
Lubomyr Melnyk
14.03.
BRISTOL (UK)
Lubomyr Melnyk