LUBOMYR MELNYK

23.01.
DUBLIN (IE)
Lubomyr Melnyk
24.01.
GENEVA (CH)
Lubomyr Melnyk
25.01.
COLOGNE (DE)
Lubomyr Melnyk
28.01.
HAMBURG (DE)
Lubomyr Melnyk
29.01.
HANNOVER (DE)
Lubomyr Melnyk
30.01.
VIENNA (AT)
Lubomyr Melnyk
31.01.
INNSBRUCK (AT)
Lubomyr Melnyk
28.03.
NANTES (FR)
Lubomyr Melnyk