LUBOMYR MELNYK

27.11.
NEW YORK (US)
Lubomyr Melnyk