LUBOMYR MELNYK

19.08.
KATOWICE (PL)
Lubomyr Melnyk
31.10.
LONDON (UK)
Lubomyr Melnyk