LUBOMYR MELNYK

19.08.
KATOWICE (PL)
Lubomyr Melnyk