LUBOMYR MELNYK

14.10.
RENNES (FR)
Lubomyr Melnyk
16.10.
KALTERN AM SEE (IT)
Lubomyr Melnyk
17.10.
PARIS (FR)
Lubomyr Melnyk
18.10.
GRAZ (AT)
Lubomyr Melnyk
25.10.
BARCELONA (ES)
Lubomyr Melnyk
3.11.
LONDON (UK)
Lubomyr Melnyk
4.11.
LEICESTER (UK)
Lubomyr Melnyk
19.11.
PRAGUE (CZ)
Lubomyr Melnyk
20.11.
UTRECHT (NL)
Lubomyr Melnyk
21.11.
LAUSANNE (CH)
Lubomyr Melnyk
22.11.
ANTWERP (BE)
Lubomyr Melnyk