LUBOMYR MELNYK

6.05.
PARIS (FR)
Lubomyr Melnyk
9.05.
DURBE (LV)
Lubomyr Melnyk
10.05.
GDANSK (PL)
Lubomyr Melnyk
11.05.
BERLIN (DE)
Lubomyr Melnyk
13.05.
BELGRADE (RS)
Lubomyr Melnyk
14.05.
COLCHESTER (UK)
Lubomyr Melnyk
15.05.
BRIGHTON (UK)
Lubomyr Melnyk
17.05.
LONDON (UK)
Lubomyr Melnyk